Peshitta

PESHITTA

O NOVO TESTAMENTO ARAMAICO

Peshitta

Traduzida direto do Aramaico por Tsadok Ben Derech